ENGLISH

Na osnovu čl.20. i 21. stav (1) Zakona o kretanju i boravku stranaca i azilu („Službeni glasnik BiH", broj 36/08 ) i člana 17. Zakona o Vijeću ministara Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik BiH", br. 30/03, 42/03, 81/06, 76/07, 81/07, 94/07 i 24/08), Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, na 11. sjednici, održanoj 20.06.2012. godine, donijelo je

                                                                                                         

 

 

ODLUKU O VIZAMA

 

Član 1.

(Predmet odluke)

Ovom Odlukom određuju se države čiji građani mogu ući u Bosnu i Hercegovinu bez obaveze pribavljanja viza, koristeći se pasošem i drugom identifikacijskom ispravom koja se može koristiti za ulazak, tranzit, boravak i izlazak iz Bosne i Hercegovine.

Član 2.

(Bezvizni režim do 90 dana)

 

Izuzima se od  obaveze  pribavljanja viza za  ulazak i  boravak na teritoriji  Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska, stranac koji je državljanin jedne od sljedećih država:

 1. Albanija
 2. Andora
 3. Argentina
 4. Australija
 5. Austrija
 6. Belgija
 7. Brazil
 8. Brunei Darussalam
 9. Bugarska
 10. Crna Gora
 11. Češka Republika
 12. Čile
 13. Danska
 14. Estonija
 15. Finska
 16. Francuska
 17. Grčka
 18. Gvatemala
 19. Honduras
 20. Hrvatska
 21. Irska
 22. Island
 23. Izrael
 24. Italija
 25. Japan
 26. Kostarika
 27. Koreja Republika
 28. Kanada
 29. Katar
 30. Kipar
 31. Kuvajt
 32. Letonija
 33. Lihtenštajn
 34. Litvanija
 35. Luksemburg
 36. Mađarska
 37. Makedonija
 38. Malezija
 39. Malta
 40. Malteški red
 41. Meksiko
 42. Monako
 43. Nikaragva
 44. Nizozemska
 45. Njemačka
 46. Norveška
 47. Novi Zeland
 48. Panama
 49. Paragvaj
 50. Poljska
 51. Portugal
 52. Rumunija
 53. Sjedinjene Američke Države
 54. Salvador
 55. San Marino
 56. Singapur
 57. Slovačka
 58. Slovenija
 59. Sveta Stolica
 60. Srbija
 61. Španija
 62. Švedska
 63. Švicarska Konfederacija
 64. Turska
 65. Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Sjeverne Irske
 66. Urugvaj
 67. Venecuela.                       

 

 

Član 3.

(Bezvizni režim za posebna upravna područja NR Kine)

 

Izuzima se od  obaveze  pribavljanja viza za  ulazak i  boravak na teritoriji  Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska i nosilac   putne   isprave   izdate u   posebnim upravnim područjima:

 1. Hong Kong, Narodna Republika Kina
 2. Makao, Narodna Republika Kina
 3. Tajvan, Narodna Republika Kina.

Član 4.

(Bezvizni režim u slučaju posjedovanja viza

ili dozvola boravka u zemljama Schengen odnosno zemalja EU)

 

(1) Državljani zemalja sa kojima Bosna i Hercegovina ima vizni režim, mogu sa pasošem ući u Bosnu i Hercegovinu, bez obaveze pribavljanja viza za ulazak i boravak u Bosni i Hercegovini i to ukoliko isti posjeduju važeću višekratnu Schengen vizu ili vizu države članice EU ili odgovarajuću dozvolu boravka u državama Schengen ili članicama EU i po obavljenoj provjeri odnosno kontroli granične policije Bosne i Hercegovine.

(2) Odredbe iz stava (1) ovog člana važe samo ukoliko nosioci Schengen vize ili vize EU ili  odgovarajuće dozvole boravka u državama Schengen ili državama članicama EU, dolaze u Bosnu i Hercegovinu iz država potpisnica Schengenskog ugovora ili država članica EU

(3) Vrijeme boravka u Bosni i Hercegovini u slučajevima iz ovog člana, moguće je samo u periodu ne dužem od sedam dana i u roku važenja vize ili dozvole boravka izdate od strane države iz Schengen zone ili članice EU .

(4)  Odredbe iz stava (1) ovog člana ne odnose se na lica koja imaju po bilo kojem osnovu zabranu ulaska i boravka u Bosni i Hercegovini.

Član 5.

(Vize na putne isprave za izbjeglice, osobe bez   državljanstva i putne isprave za strance)

Nosioci sljedećih posebnih vrsta putnih isprava i s njima izjednačenih putnih dokumenata dužni su pribaviti vize za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine:

 1. putne isprave za izbjeglice koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o statusu izbjeglica od 28. jula 1951 .godine,
 2. putne isprave za osobe bez državljanstva koje izdaju države potpisnice Ženevske konvencije o pravnom položaju osoba bez državljanstva, od 28. septembra 1954.godine i
 3. putne isprave za strance

Član 6.

(Vize za građane Kosova)

(1) Nosioci putnih isprava sa oznakom “Republike Kosovo“ obavezni su prethodno pribaviti vizu, koja se ne unosi u putnu ispravu, nego se izdaje na posebnom obrascu i po posebnom postupku.

(2) Oblik i sadržina obrasca iz stava 1. ovog člana nalazi se u prilogu ove odluke i čini njen sastavni dio.

Član 7.

(Bezvizni režim za nosioce diplomatskih i službenih pasoša)

Izuzimaju se od viznog režima za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, a u skladu sa zaključenim međunarodnim sporazumom, nosioci diplomatskih i službenih pasoša sljedećih država:

 1. Bahrein
 2. Egipat
 3. Iran
 4. Jordan
 5. Kina
 6. Kuba
 7. Oman
 8. Pakistan
 9. Ruska Federacija
 10. Saudijska Arabija
 11. Tunis
 12. Ujedinjeni Arapski Emirati
 13. Ukrajina
 14. Moldavija
 15. Kazahstan

 

 

Član 8.

(Bezvizni režim za nosioce poslovnih pasoša Narodne Republike Kine)

Izuzimaju se od obaveze prethodnog pribavljanja viza za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana nosioci poslovno-običnih pasoša Narodne Republike Kine.

Član 9.

(Bezvizni režim za nosioce specijalnih pasoša Arapske Republike Egipat)

 

Izuzimaju se od obaveze prethodnog pribavljanja vize ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana nosioci specijalnih pasoša Arapske Republike Egipat.

Član 10.

(Bezvizni režim za nosioce ID iskaznice MVP BiH)

Nosioci važećih diplomatskih, službenih, specijalnih ili običnih pasoša, koji su akreditovani pri Diplomatskom protokolu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i kojima je izdana posebna osobna iskaznica, ne trebaju vizu za ulazak na teritoriju Bosne i Hercegovine.

Član 11.

(Bezvizni režim za državljane Ruske Federacije)

Državljani Ruske Federacije, nosioci običnih pasoša, ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine, ako posjeduju:

 1. pozivno pismo ovjereno od strane Službe za poslove sa strancima BiH do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska,
 2. ugovor o pružanju turističkih usluga (vaučer o uplaćenom turističkom aranžmanu) do 30 dana u periodu od dva mjeseca, počevši od dana prvog ulaska,
 3. poziv državnog ili entitetskog tijela iz BiH ili predstavništva međunarodne organizacije u BiH do 30 dana u periodu od dva mjeseca, počevši od dana prvog ulaska.

Član 12.

(Bezvizni režim za državljane Ukrajine)

Državljani Ukrajine, nosioci svih važećih pasoša, pomorskih knjižica i identifikacionih dokumenata za povratak, ne trebaju vizu za ulazak, izlazak, tranzit i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine na period koji ne prelazi 30 dana, u okviru dva mjeseca, od datuma prvog ulaska.

Član 13.

(Bezvizni režim za nosioce putne isprave za izbjeglice ili za lica bez državljanstva)

Nosioci  važeće putne isprave za izbjeglice ili putne isprave za lica bez državljanstva, izdate u:

 1. državama članicama Evropske Unije,
 2. državama potpisnicama Šengenskog sporazuma i
 3. Andori, Lihtenštajnu, Monaku, San Marinu, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji,

 

ne   trebaju   vizu   za   ulazak   i   boravak   na   teritoriji   Bosne   i   Hercegovine  do  90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska.

 

 Član 14.

(Bezvizni režim za nosioce putne isprave za strance)

 

Nosioci važeće putne isprave za strance izdate u:

 1. državama članicama Evropske Unije
 2. državama potpisnicama Šengenskog sporazuma
 3. Andori, Lihtenštajnu, Monaku, San Marinu, Sjedinjenim Američkim Državama, Svetoj Stolici i Švicarskoj Konfederaciji,

ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska, ako se nosiocu omogućuje povratak u državu koja je izdala putnu ispravu.

 

Član 15.

(Bezvizni režim za nosioce Laissez-Passer)

 

Nosioci posebnih putnih isprava što ih izdaju Ujedinjeni narodi, odnosno specijalizirane ustanove Ujedinjenih naroda (Laissez-Passer) ne trebaju vizu za ulazak i boravak na teritoriji Bosne i Hercegovine do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska.

Član 16.

(Bezvizni režim za nosioce lične karte)

Državljani slijedećih država mogu ući u Bosnu i Hercegovinu do 90 dana u periodu od šest mjeseci, počevši od dana prvog ulaska, osim sa putnom ispravom i sa valjanom ličnom kartom kojom se dokazuje identitet i državljanstvo:

 1. države članice Europske Unije,
 2. države potpisnice Šengenskog sporazuma i
 3. Andora, Crna Gora, Hrvatska, Lihtenštajn, Monako, San Marino, Srbija, Sveta Stolica i Švicarska Konfederacija.

 

Član 17.

(Bezvizni režim za pripadnike Nato i PfP)

 

(1) Pripadnici snaga NATO i PfP mogu ući i boraviti u Bosni i Hercegovini na osnovu:

 1. iskaznice sa fotografijom koju je izdala država koja šalje snage i na kojoj su navedeni pripadnikovo ime i prezime, datum rođenja, čin, broj (ako postoji) i vid ili
 2. pojedinačne ili grupne naredbe za kretanje pojedinaca ili grupe na jeziku države koja šalje snage, te na engleskom i francuskom, a koju je izdala odgovarajuća služba države koja šalje snage ili Organizacije Sjevernoatlanskog ugovora i koja potvrđuje status pojedinca ili grupe kao pojedinačnog pripadnika ili grupe pripadnika snaga i odobreno kretanje

(2) Pripadnici civilne komponente i članovi porodica snaga iz stava (1) ovog člana mogu ući i boraviti u Bosni i Hercegovini ukoliko su kao takvi označeni u svojim pasošima.

Član 18.

(Izvještavanje)

Ministarstvo vanjskih poslova Bosne i Hercegovine dužno je u šest mjeseci izvještavati Vijeće ministara Bosne i Hercegovine o efektima provođenja ove odluke.

Član 19.

(Prestanak važenja)

Stupanjem na snagu ove odluke prestaje da važi Odluka o vizama ("Službeni glasnik BiH", broj 100/08).

Član 20.

(Stupanje na snagu)

Ova Odluka stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku BiH".

 

Sarajevo, 26.06.2012.godine

Predsjedavajući Vijeća ministara BiH
Vjekoslav Bevanda