ENGLISH

Sekretarijat Vijeća uspostavljen je preuzimanjem 30 zaposlenih i aktive bivše OHR-ove Nezavisne pravosudne komisije (IJC) u junu 2004. godine. Na ovim osnovama Sekretarijat se dalje institucionalno razvijao i jačao, pružajući podršku Vijeću u svim segmentima utvrđenim zakonom, i to:

- imenovanja nosilaca pravosudnih dužnosti,
- disciplinska odgovornost sudija i tužilaca,
- priprema sjednica Vijeća i izvršenje odluka,
- edukacija sudija i tužilaca,
- pravosudna uprava i statistika,
- informaciona i komunikacijska tehnologija,
- budžeti pravosudnih institucija,
- projekti reforme pravosuđa.

Sekretarijat Vijeća ima direktora i zamjenika direktora, koji su odgovorni Vijeću. Direktora i zamjenika direktora imenuje i razrješava Vijeće u skladu sa odredbama Zakona o državnoj službi u institucijama Bosne i Hercegovine. Mandat direktora i mandat zamjenika direktora ograničen je na period od četiri godine. Mandat direktora i zamjenika direktora može se produžavati svake četiri godine.

Direktor je odgovoran za sveukupno obavljanje stručnih, finansijskih i administrativnih poslova Sekretarijata, za izvršenje budžeta kojeg usvaja Vijeće, kao i za ostale poslove o kojima odluči Vijeće.

Zamjenik direktora je odgovoran za nadzor nad pripremom sjednica Vijeća i nadzor nad izvršenjem odluka Vijeća, kao i za ostale poslove o kojima odluči Vijeće. Zamjenik direktora zamjenjuje direktora u njegovom odsustvu.