ENGLISH

1. Čitko popunjen štampanim slovima i potpisan obrazac Zahtjev za prijavu smrti

2.Original Izvod iz matične knjige umrlih (smrtni list), koji je izdao nadležni organ, preveden na jedan od službenih jezika naroda BiH, ovjeren pečatom ovlaštenog prevodioca i nadovjeren od strane nadležnog organa zemlje domaćina, ne stariji od 6 mjeseci.

3. Važeći BiH dokument kojim se dokazuje identitet i državljanski status umrle osobe.

4. Ukoliko nema važećeg BiH dokumenta, priložiti Uvjerenje o državljanstvu BiH i dokument sa slikom.

5. Dokaz o izvršenoj uplati konzularne takse na račun Ambasade BiH u Londonu, ne prihvata se plaćanje u gotovini.