ENGLISH

Bosna i Hercegovina je složena država, koja se prema Općem okvirnom sporazumu za mir u Bosni i Hercegovini sastoji od entiteta Federacije Bosne i Hercegovine (51% teritorije) i Republike Srpske (49% teritorije). Oblast Brčkog, koje je bilo predmet spora i međunarodne arbitraže, proglašeno je distriktom, tako da se država Bosna i Hercegovina sastoji od dva entiteta i Distrikta Brčko.

Entiteti:
Federacija Bosne i Hercegovine i Republika Srpska su entiteti koji imaju vlastite ustave, koji treba da budu u saglasnosti sa Ustavom Bosne i Hercegovine.

Federacija Bosne i Hercegovine
Federacija Bosne i Hercegovine je entitet administrativno podjeljen na deset kantona koji su dalje podjeljeni na 76 opština i gradove.
Zakonodavnu vlast vrši Parlament Federacije BiH, sastavljen od Predstavničkog/Zastupničkog doma i Doma naroda. Isto tako svaki od 10 kantona ima svoj kantonalni parlament. Izvršnu vlast vrše Predsjednik Federacije BiH i dva podpredsjednika, kao i Vlada Federacije BiH sastavljena od 16 ministarstava. Kantoni imaju Premijera i vladu kantona sastavljenu od 12 ministarstava.

Republika Srpska
Republika Srpska je entitet administrativno podijeljen na 62 opštine i gradove.
Zakonodavnu vlast u Republici Srpskoj vrši Narodna Skupština i Dom naroda. Izvršnu vlast vrše Predsjednik Republike Srpske, dva podpredsjednika i Vlada Republike Srpske sastavljena od 16 ministarstava.

Brčko Distrikt
Brčko Distrikt je administrativna jedinica Bosne i Hercegovine sa vlastitom upravom, koja formalno pripada objema entitetima. Distrikt se nalazi u sjeveroistočnoj Bosni. Distrikt je još uvijek pod međunarodnom upravom. Sjedište distrikta je grad Brčko. Distrikt Brčko ima svoju skupštinu, vladu, pravosuđe i policiju.