ENGLISH

Funkciju kolektivnog šefa države ima Predsjedništvo Bosne i Hercegovine, koje se sastoji od tri člana i to po jednog Bošnjaka, Hrvata i Srbina. Članovi Predsjedništva se biraju direktnim izborima i to sa teritorije Federacije Bosne i Hercegovine predstavnici Hrvata i Bošnjaka, dok se predstavnik Srba bira sa teritorije Republike Srpske.
Članovi Predsjedništva se biraju na period od četiri godine. Predsjedavajući Predsjedništva mijenja se svakih osam mjeseci.

Vijeće ministara BiH ima devet članova: predsjedavajući, dva zamjenika predsjedavajućeg koji su istovremeno i ministri i šest drugih ministara. Mandat predsjedavajućeg i članova Vijeća ministara je četiri godine. Svaki ministar ima zamjenika, a uvedena je i funkcija sekretara Vijeća ministara. Raspodjela ovih funkcija se vrši prema nacionalnom kriteriju, tako da se ne bi dešavalo da sve ove funkcije pripadnu predstavnicima jednog ili samo dva naroda.
Prema Zakonu o ministarstvima i drugim organima uprave, BiH ima devet ministarstava i to:
- Ministarstvo vanjskih poslova
- Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa
- Ministarstvo civilnih poslova
- Ministarstvo finansija i trezora
- Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice
- Ministarstvo pravde
- Ministarstvo komunikacija i prometa
- Ministarstvo sigurnosti
- Ministarstvo odbrane
Predsjedništvo BiH imenuje predsjedavajućeg Vijeća ministara, koji preuzima dužnost nakon što Predstavnički dom Parlamentarne skupštine BiH potvrdi njegovo imenovanje. Predsjednik predlaže imena kandidata za ministre, a Predstavnički dom ih imenuje.